Risale Haberi

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Bediüzzaman Hazretlerinin Mutlak Vekili ve Varisi Hüsnü Ağabeyin Tertip ve Takip Ettiği İhlas ve Uhuvvet Dersine Yansıyan Hakikatler

Bediüzzaman Hazretlerinin Mutlak Vekili ve Varisi Hüsnü Ağabeyin Tertip ve Takip Ettiği İhlas ve Uhuvvet Dersine Yansıyan Hakikatler

Tarih 05 Şubat 2019, 15:49 Editör risalehaber

Siz hiçbir şey yapmasanız şimdi böyle birbirlerinizle muhabbet ile musafahanız şu uhuvvetiniz en büyük hizmettir.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin de iştirak ettiği ayda bir düzenlenen Uhuvvet Dersi geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt’ta icra edildi. Fevkalade bir uhuvvet, neşe, muhabbet ortamı içerisinde devam eden derste Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurtdışından gelen Nurcular musafaha ve muhabbetle hasret giderdiler. Bu tesanüd ve fena-fil ihvan sırrının müşahhaslaştığı, uhuvvet bayramında Üstadımızın son varisi ,Vekili,hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimiz bütün cemaati hoşamedi ederek, “şimdi melekler bu manzarayı alkışlıyor. Münafıklar sarsılıyor. Şu birlikteliğimiz, bu ders-i Kur’aninin etrafında halkalanmamız, hiç bir makam, mevki, şan şöhret olmadan islamiyet için, hizmet için toplanmaklığımız bir hadisin de işaret ettiği gibi melaikenin gıbtasını celbedecek bir bayramımızdır. Evet Üstadımız sizin sebat ve metanetiniz masonların, münafıkların planlarını akim bırakıyor diyor. Bu vesileyle hepinize hoşgeldiniz diyorum.

 Şimdi evvela -üstadımızın laakal her onbeş günde bir defa okunmasını emrettiği -ihlas risalelerini okuyacağız, sonra uhuvvet risalesini okuyacağız.” dedikten sonra İhlas ve Uhuvvet risaleleri okundu. Okurken Anadolu,  Trakya’dan ve hariç memleketlerden gelen kardeşlerimiz herbiri bir beldeyi, bir vilayeti ,bir ülkeyi veya ülkeleri adeta temsilen bizde bu Nurun tesanüd ve uhuvvet bayramında varız, nifak komitelerine ve din ve İslamiyet düşmanlarına ve vatan hainlerine karşı birlik ve beraberlik içinde tam bir tesanüd içindeyiz. Risale i Nurun ihlastan sonra en büyük kuvveti olan tesanüd ve uhuvvetimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız diyorlar ve üstadımızın şu mektubunun manasını teyit ediyorlardı:

“Aziz, sıddık kardeşlerim!
   Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci', bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.”
 * * *
Şualar s.320

Evet evet ehl i dalaletin, münafık ve din düşmanlarının plan ve desiseleri birkaç cihetten tarumar olmuştur.
Evvela:Kitabdan aynen okunan bu dersler
Risale i Nurun makbuliyetine işaret ve remizleri ibraz eden Birinci Şuanın birinci ayetindeki
.”..ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değil. Belki semavî olan Kur'an'ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.”
..........“Manevî bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmağa ve başka üstadlardan taallüm edilmeğe ve müderrisînin ağzından iktibas olmağa muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulûm-u âliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir âlim olabilir. “
(Şualar. s.690)
hükmünü tam tamına  bu cemaat lisan ı hal ile teyit ederek nurlar anlaşılmıyor:  öyle ise sadeleştirmeliyiz veya şerh ve izah etmeliyiz diyen enaniyetli hodfuruş veya maddiyata veya gaflete veya masiyete dalmak sebebi ile zihinleri maneviyattan uzaklaşan, aklı darlaşan ve kalb i inhisafa tutulmuşlara” biz aynen okuyoruz, tekrar be tekrar istifade ediyoruz diyerek” manen ve halen cevap veriyorlar.
Üç dört saate yakın devam eden dersin ikinci kısmında Barla, Kastamonu lahikalarından Hüsnü abinin hususan nazara vererek okuduğu ve okuttuğu dersler, mektuplar çok ehemmiyetli konuları nur cemaatinin ve bütün mümin kardeşlerimizin efkar ı ammesine takdim edilmiş oldu.  Gayet ikna edici olan bu mektuplar ehemmiyetli düsturları nazara vermekle beraber diğer mühim desise ve planlarada işaret ederek nur talebelerinin sebat ve metanetlerinin masonların ve münafıkların bütün planlarının akim bırakacağını ihtar etti. Ezcümle: Dersde okunan mektuplardan Şu mühim mektubu beraber okuyalım:

“Aziz, sıddık kardeşlerim!
   Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor.
   Evet kardeşlerim, saklamağa lüzum yok. O zındıklar, Risale-i Nur'u ve şakirdlerini tarîkata ve bilhâssa Nakşî Tarîkatına kıyas edip, o ehl-i tarîkatı mağlub ettikleri plânlar ile bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar.
  Evvelâ:
   Ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin sû'-i istimalâtını göstermek.
  Ve sâniyen:
   O mesleğin erkânlarının ve müntesibîninin kusuratlarını teşhir etmek.
  Ve sâlisen:
   Maddiyyun felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar sefahet ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsad etmek ile mabeynlerinde tesanüdü kırmak ve üstadlarını ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmektir ki; Nakşîlere ve ehl-i tarîkata karşı istimal ettikleri aynı silâh ile bizlere hücum ettiler, fakat aldandılar. Çünki Risale-i Nur'un meslek-i esası; ihlas-ı tam ve terk-i enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak ve fâni ayn-ı lezzet-i sefihanede elîm elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatları ders vermek olduğundan, onların plânlarını inşâallah tam akîm bırakacak ve meslek-i Risale-i Nur ise tarîkatlara kıyas edilmez diye onları susturacak.”
Şualar s.302
Üstadımızın son varisi ve  üstadın selef talebelerinin son mümessili herbir dersin ahirinde Hulusi bey ve Sabri efendi gibi Gavs ı Azam’ın işaretine masadak olmuş birinci mümessillerinin lisan ı hallerini konuşturan üstadın mektubunu okutarak adeta diyorki biz fitne i ahirzamanda mücahede i manevimizde nifak, zındıka komitesine karşı Resulullah sallallahu aleyhi  vassellemin izinde, onun din ve şeriat ve sünnetini ihyada O Müceddid i Ekber’in arkasında hep aynı saftayız, aynı istikametteyiz, ruhumuz, kalbimiz, hislerimiz hep aynı.. taife i kübranın ahirlerinde son silsile i nuraniyiz. Azamet i maneviyemiz öyle haşmetli ki ASR  ı Saadetten taa üstadımıza, Hulusi ve Sabriden ta bugünümüze binler onbinler yüzbinler milyonlar ehl i hakikat bu şahs i manevimizin içinde, bizler onların bir kısım arkasında maneviyatlarının himayesindeyiz. Evet evet hodfuruş ve hodgamların sesleri gök gürültüsüne karşı sinek vızıltısı bile olamaz. Evet üstadın o manevi varislerini nazara vermekte daha nice böyle manalar var tefekkür ve dikkat edenler inşallah anlarlar. Üstadın Hulusi bey ve Sabri efendiyi tavsif eden mektubundan üçüncü sebeb:
“Bu iki zât hakikî talebelerimden ve ciddî arkadaşlarımdan... Ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hâssası var ki, bu iki zât üçünde de birinciliği kazanmışlar.
  Birinci Hâssa:
   Bana mensub her şeye malları gibi tesahub ediyorlar. Bir Söz yazılsa, kendileri yazmış ve te'lif etmiş gibi zevk alıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Âdeta cesedleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakikî manevî vereselerdir.
  İkinci Hâssa:
   Bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksadları, o nurlu Sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimmi, hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir.

Üçüncü Hâssa:
   Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mukaddese-i Kur'aniyeden aldığım ilâçları, onlar da kendi yaralarını hissedip o ilâçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassis oluyorlar. Ve ehl-i imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti, en yüksek derecede taşımaları ve ehl-i imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı, yüksek bir derece-i şefkatte hissetmeleridir.”  (Barla Lahikası s.21)
 
Nurlardan okunan bu bahislerle nurani bir hava, ruhani bir içtima, manevi bir şevk meydana geliyordu. Okunan derslerden sonra kısa bir ara akabinde Hüsnü abinin en son yazdığı lahikası  okundu. En son sitemizde neşredilen Hüsnü Ağabeyin müsbet hizmetler mümessili nur talebelerinin,  malum nur cemaatlerinin müşterek istişareleriyle neşrettiği  ve Reisi Cumhurunuzun ve partisinin tasvip ve tayin ettiği  şahısların vatan ve milletin ve Kuranımızın muhafaza ve selameti açısından ve asayişin bozulmaması cihetinden ve harici düşmanların zaafiyetten istila edip vatanımıza zarar vermemeleri gibi mühim sebeblerden yine üstadımızın ders ve tatbikatlarına istinaden muhafaza edilmesini izah eden lahika okundu.

Ve ders nihayet buldu. Huşu ile öğle namazı cemaatle eda edildi. Tesbihat ve dua ve ikramdan sonra yakın uzaktan gelen kardeşlerimiz teker teker abimizle selamlaşacak, hizmet edecekleri yerlere mesrurane  ve şevk ve şükür ile dua ederek ayrıldılar.

Bu haber 1234 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Asar-ı Bediyye

  • Bu kategoriye henüz haber eklenmedi.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

ANKET

En Son Ne Zaman Risale-i Nur Okudunuz ?Tüm Anketler

GALERİ

Sitemizdeki tüm yayınları izin almadan yayınlayabilirsiniz
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi